ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-PARTICULIEREN

 

 

 

Twist of Cotton

Jacob Marisstraat 1

5753 DC Deurne

Tel. +31615347925

E-mail: info@twistofcotton.nl

KvK nummer: 73221988

BTW-identificatienummer: NL002391212B70

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Twist of Cotton

Koper of afnemer: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Twist of Cotton en een koper waarop Twist of Cotton deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Twist of Cotton, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Twist of cotton’s website richt zich enkel op afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Twist of Cotton producten binnen Nederland. Door via de Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

 

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1.  Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Twist of Cotton folders, zijn vrijblijvend en binden Twist of Cotton niet tenzij anders aangegeven. Deze vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte tenzij anders omschreven. Een bestelling van koper vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Twist of Cotton te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Twist of Cotton een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Twist of Cotton niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Twist of Cotton offerte c.q. orderbevestiging.

3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Twist of Cotton genoemde levertijden en andere voor door Twist of Cotton te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door Twist of Cotton opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-,verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. Twist of Cotton is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7. Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Twist of Cotton zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Twist of Cotton binden, Twist of Cotton niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Twist of Cotton expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door Twist of Cotton of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

8. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Twist of Cotton gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Twist of Cotton eerst contact opnemen voor toestemming van koper. Indien koper niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal Twist of Cotton zorg dragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 4. Monstermodellen.

1. Twist of Cotton biedt de koper de mogelijkheid tot het beoordelen van het te leveren product voorafgaand aan de bestelling. Van de door de koper gewenste artikelen zal een monstermodel ter beschikking gesteld worden. 

2: Monstermodellen kunnen retour genomen worden onder de voorwaarden dat deze onbeschadigd, ongebruikt en in de onbeschadigde originele verpakking worden retour gegeven. Bij beschadiging of het niet retour sturen zal het monstermodel in rekening gebracht worden. 

3. Goedgekeurde monsters zullen in de definitieve bestelling verwerkt worden.

4. Indien door Twist of Cotton een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 5. Bepalen maten en pasdagen.

1. Het bepalen van de gewenste maten geschiedt door de koper zelf of door Twist of Cotton.

2. Indien de klant de maten zelf bepaalt dient deze de maten voor het desbetreffende product te relateren aan de door de leverancier vastgestelde maattabel. Deze zal op aanvraag door Twist of Cotton ter beschikking gesteld worden. Ook kan de klant de maten doorgeven aan de door hem opgemeten maten van de drager, deze worden door Twist of Cotton vertaalt naar productmaten. De koper hanteert hierbij de door Twist of Cotton te verstrekken meetmethode.

3. Indien de maten door Twist of Cotton genomen worden kan hiervoor een meetsessie georganiseerd worden op de Twist of Cotton-vestiging of op locatie. 

4. Bij meetsessies op locatie dient de koper een daartoe geschikte ruimte ter beschikking te stellen voorzien van legtafels, stoelen en voorziening voor netspanning. 

5. De koper is verantwoordelijk voor de in de ruimte aanwezige producten. Tijdens de meetsessie dient (een vertegenwoordiger van) de koper er op toe te zien dat de meetsessie ordelijk verloopt en ziet toe op vervreemding dan wel beschadiging van de aanwezige artikelen. Opzettelijk veroorzaakte schade en vermissing van artikelen zal bij koper in rekening worden gebracht.

6. Twist of Cotton legt bij de meetsessie de namen, artikelen en vastgestelde maten vast en verwerkt deze tot een order. Persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. 

7. Het uitvoeren van een meetsessie geschiedt kosteloos, tenzij tijdens de meetsessie minder dan 50% van het afgesproken aantal kledingdragers is verzuimd. De kosten voor de meetsessie zullen op basis van uren worden verrekend. 

8. Na het goedkeuren van de gestelde maten zal Twist of Cotton de maatsessie vertalen in een bestelling. De klant zal hier een bevestiging van ontvangen. 

9. De klant kan een passet van de gewenste producten ter beschikking krijgen. De artikelen worden zo goed mogelijk afgestemd op de mogelijke bestelling van de klant. Bij het tot stand komen van de bestelling worden de benodigde artikelen uit de passet in de bestelling verwerkt. Indien er geen bestelling tot stand komt en de kleding gebruikt is zal een vergoeding in rekening gebracht worden.

 

Artikel 6. Drukwerk en borduringen

1. Twist of Cotton biedt de koper de mogelijkheid de kleding te voorzien van opdrukken dan wel borduringen.

2. De kosten voor het aanbrengen van bedrukkingen en borduringen zullen vooraf in de offerte worden opgenomen, met uitzondering van afwijkingen in het standaard drukwerk. Hieronder wordt o.a. verstaan het aanleveren van onjuiste bestanden, het toepassen van extra films of sjablonen en overige niet voorziene kosten. 

3. Logo’s en teksten dienen digitaal te worden aangeleverd. Drukwerk dient te worden aangeleverd in een .eps of een .ai bestand, borduringen dienen in een .jpg bestand te worden aangeleverd. Indien het bestand niet voldoet aan de hier gestelde eisen kunnen opmaakkosten in rekening worden gebracht. 

4. Drukwerk en borduringen welke niet bij Twist of Cotton plaatsvinden worden ingepland nadat Twist of Cotton de door de koper bestelde goederen compleet heeft ontvangen. Mocht een product een langere levertijd dan 20 werkdagen hebben zal Twist of Cotton de overige artikelen vooruitlopend op de nalevering laten bedrukken/borduren waarbij de eventuele extra kosten hiervoor voor rekening van Twist of Cotton komen. Indien de koper verzoekt de artikelen eerder af te nemen zullen er bij volgende bedrukkings-/borduringssessies opstartkosten in rekening gebracht worden.

5. Bedrukte en geborduurde kleding kunnen NIET worden geruild of geretourneerd, met uitzondering van kwalitatieve tekortkomingen of een direct na levering vastgestelde tekortkoming aan het geleverde artikel.

 

Artikel 7. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Twist of Cotton vestiging.

2. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 8. Levertijd

1. Twist of Cotton streeft er naar de levertijden van de producten zo kort mogelijk te houden. Echter, door Twist of Cotton opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper Twist of Cotton derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Twist of Cotton een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door Twist of Cotton opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 9. Deelleveringen

Het is Twist of Cotton toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Twist of Cotton bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Twist of Cotton er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Twist of Cotton en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan Twist of Cotton omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien Twist of Cotton de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Twist of Cotton bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Twist of Cotton zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Twist of Cotton bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Garantie

1. Twist of Cotton garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde producten betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het materiaal van de geleverde producten, normale gebruiksslijtage van producten tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Twist of Cotton kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Onjuiste toepassing van de geleverde producten, anders dan volgens de door Twist of Cotton geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

6. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Twist of Cotton, van de geleverde producten heeft plaats gevonden.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Twist of Cotton geleverde producten blijven het eigendom van Twist of Cotton totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Twist of Cotton gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door Twist of Cotton geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Twist of Cotton dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Twist of Cotton haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Twist of Cotton zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Twist of Cotton zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna doch uiterlijk binnen 48 uur mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste producten zijn geleverd.

- of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het aantal dat is overeengekomen.

- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Twist of Cotton te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan Twist of Cotton

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Twist of Cotton worden geretourneerd.

 

Artikel 15. Ruilen/Annuleren

1. Koper heeft het recht de bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 8 dagen nadat koper, of een derde door koper aangewezen partij, niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. De beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan Twist of Cotton worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

2. Twist of Cotton is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de koper binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

- kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;

- het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;

- de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;

3. Koper heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

- afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)

- producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;

- volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4. Indien koper een beroep doet op het recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat koper aan ASG WORKWEAR kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in Twist of Cotton’s bezit te zijn. Deze producten kunnen worden afgeleverd bij de Twist of Cotton-vestiging, dan wel op kosten van de koper aan Twist of Cotton worden verzonden. Alle eventuele (gevolg) kosten voor ruilen/annuleren zijn altijd voor de koper.

 

Artikel 16. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

- in euro’s

- exclusief BTW

- op basis van door Twist of Cotton gehanteerde minimum hoeveelheden

- exclusief transportkosten

- af fabriek

2. Indien Twist of Cotton met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Twist of Cotton niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien  Twist of Cotton kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 17. Betaling

1. Betaling dient te geschieden vooraf of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Twist of Cotton aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd indien dit is overeengekomen.

2: Indien in de offerte of opdrachtbevestiging een voorschotbedrag is gevraagd dient deze binnen 5 dagen na retourzenden van de opdrachtbevestiging te worden betaald. Een opdrachtbevestiging is uitsluitend geldig na het retour ontvangen van de betreffende opdrachtbevestiging én de betaling van het voorschot. Bestelling cq levering vindt pas plaats na retour ontvangen van de opdrachtbevestiging en de betaling van het voorschot.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Twist of Cotton en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 18. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.

2. Indien Twist of Cotton aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 Artikel 19. Aansprakelijkheid

Twist of Cotton is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Twist of Cotton is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Twist of Cotton of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van Twist of Cotton is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Twist of Cotton in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Twist of Cotton aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Twist of Cotton beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De door de koper aangeleverde producten worden op de koper hun risico verwerkt. De ontstane schade door het verwerken van de producten kunnen op geen enkele wijze worden verhaald op Twist of Cotton tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 20. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Twist of Cotton geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Twist of Cotton niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Twist of Cotton daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Twist of Cotton opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Twist of Cotton niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Twist of Cotton bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21. Geschillenbeslechting

De door Twist of Cotton aangewezen rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.